?

ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात् ru_jyotish

Sorry, there are no available entries to display